Obchodní podmínky - nakuphrou.cz
16338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16338,woocommerce-no-js,dgwt-wcas-bc-1-1-7,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,hide_top_bar_on_mobile_header,columns-3,qode-child-theme-ver-10.1.1.1491241985,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Obchodní podmínky

Maloobchodní prodej
nakuphrou.cz

 

Základní ustanovení:
Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen zboží ) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi dodavatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

 

Dodavatel (prodávající):
Andrea Šraitrová
Smetanovo náměstí 32
570 01 Litomyšl
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou ZU/12/Dv-763

 

Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 88165116
(dále jen “dodavatel”)

 

Kontaktní údaje:
Telefon: 739 172 239
e-mail: [email protected] kupující (dále jen zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Označení zboží , které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek kupujícího (zákazníka či Spotřebitele)

  • potraviny, nápoje nealkoholické nebo jiné zboží běžné spotřeby
  • drogistické zboží
  • potřeby pro gastronomii
  • drobné dárkové zboží
    (dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek zboží )

 

Způsob provedení objednávky zboží zboží na stránkách nakuphrou.cz je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovi domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží . V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží , řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží . dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží. Zákazník je dále povinen si vybrat způsob dopravy k doručení zboží – včetně bezplatné dopravy

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k potvrzení.

 

Ceny zboží
Platné ceny zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu v Kč. Tato cena zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému dodavatele.

 

Podmínky pro uplatnění dopravy zdarma
Při uplatnění dopravy zdarma k objednávce, musí být cena nákupu vyšší než 1300 Kč. Pro uplatnění doručení zdarma na trhy, musí být cena nákupu vyšší než 800 Kč.

 

Uzavření kupní smlouvy
Závazným potvrzením kupní smlouvy je odeslání a přijetí objednávky do systému dodavatele. zákazníkovi bude doručeno elektronicky potvrzení o obsahu objednávky, zejména druh zboží , počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.

 

Dodací lhůta a způsob dopravy
Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které uvedl dodavatel při dokončení objednávky na e-shopu nakuphrou.cz. Přeprava je realizována zásilkovnou, českou poštou nebo vlastním doručením na trhy. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Bezplatná přeprava zboží je ale realizována jen při plněnní podmínek viz. Odstavec 6. zboží je možné doručit osobně na trhy za předpokladu že bude objednávka odeslána 5 dní před termínem trhu.

 

Jiný způsob dopravy není možný. zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce a předáním zákazníkovi v místě určeném zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží zboží je možné v plné výši uhradit na dobírku při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou předem na účet dodavatele. Zásilka se zboží m obsahuje vždy daňový doklad a dodací list.

 

Převzetí zboží zboží je pečlivě zabaleno a zabezpečeno proti poškození. I přes opatření proti poškození je nezbytné, aby si zákazník řádně prohlédl zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady zboží či jeho množství.

 

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Při prodeji zboží zákazníkům dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Záruční doba zboží je dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem zboží .

Lhůty pro uplatnění reklamace: dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u dodavatele nejpozději druhý den od převzetí zboží . zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného zboží , jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)
Vady zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí zboží .

 

Vady potravin, se považují za neodstranitelné.
Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu zboží

 

Odstoupení od smlouvy zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu [email protected] nebo telefonicky na tel.: 739 172 239 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

 

Právo zákazníka na odstoupení zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání zboží . Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto zákazník nemůže od smlouvy na dodávku zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

Právo dodavatele na odstoupení dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží , a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží . Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

 

Řešení sporu
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: [email protected]
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do “svého profilu”.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na [email protected] nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nakuphrou.cz