OBCHODNÍ PODMÍNKY

Maloobchodní prodej
nakuphrou.cz

Základní ustanovení:
Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen zboží ) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi dodavatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

Dodavatel (prodávající):
Andrea Šraitrová
Smetanovo náměstí 32
570 01 Litomyšl
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou ZU/12/Dv-763

Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 88165116
(dále jen “dodavatel”)

Kontaktní údaje:
Telefon: 739 172 239
e-mail: info@nakuphrou.cz kupující (dále jen zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Označení zboží , které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek kupujícího (zákazníka či Spotřebitele)

  • potraviny, nápoje nealkoholické nebo jiné zboží běžné spotřeby
  • drogistické zboží
  • potřeby pro gastronomii
  • drobné dárkové zboží
    (dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek zboží )

Způsob provedení objednávky zboží zboží na stránkách nakuphrou.cz je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovi domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží . V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží , řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží . dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží. Zákazník je dále povinen si vybrat způsob dopravy k doručení zboží – včetně bezplatné dopravy

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k potvrzení.

Ceny zboží
Platné ceny zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu v Kč. Tato cena zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému dodavatele.

Podmínky pro uplatnění dopravy zdarma
Při uplatnění dopravy zdarma k objednávce, musí být cena nákupu vyšší než 1300 Kč.

Uzavření kupní smlouvy
Závazným potvrzením kupní smlouvy je odeslání a přijetí objednávky do systému dodavatele. zákazníkovi bude doručeno elektronicky potvrzení o obsahu objednávky, zejména druh zboží , počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.

Dodací lhůta a způsob dopravy
Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které uvedl dodavatel při dokončení objednávky na e-shopu nakuphrou.cz. Přeprava je realizována zásilkovnou, českou poštou nebo vlastním doručením na trhy. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je zákazník vždy předem telefonicky o tomto informován. Bezplatná přeprava zboží je ale realizována jen při plněnní podmínek viz. Odstavec 6. zboží je možné doručit osobně na trhy za předpokladu že bude objednávka odeslána 5 dní před termínem trhu.

Jiný způsob dopravy není možný. zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce a předáním zákazníkovi v místě určeném zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí zboží svým podpisem.

Způsob uhrazení ceny za zboží zboží je možné v plné výši uhradit na dobírku při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou předem na účet dodavatele. Zásilka se zboží m obsahuje vždy daňový doklad a dodací list.

Převzetí zboží zboží je pečlivě zabaleno a zabezpečeno proti poškození. I přes opatření proti poškození je nezbytné, aby si zákazník řádně prohlédl zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady zboží či jeho množství.

Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Při prodeji zboží zákazníkům dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
Záruční doba zboží je dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem zboží .

Lhůty pro uplatnění reklamace: dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u dodavatele nejpozději druhý den od převzetí zboží . zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného zboží , jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)
Vady zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí zboží .

Vady potravin, se považují za neodstranitelné.
Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu zboží

Odstoupení od smlouvy zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@nakuphrou.cz nebo telefonicky na tel.: 739 172 239 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

Právo zákazníka na odstoupení zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání zboží . Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto zákazník nemůže od smlouvy na dodávku zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

Právo dodavatele na odstoupení dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží , a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží . Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou (“rozpor s kupní smlouvou”), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

Řešení sporu
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ochrana osobních údajů spotřebitele dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě a je povinen zachovávat zásady ochrany osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do “svého profilu”.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@nakuphrou.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nakuphrou.cz